facebook share

Vores hovednumre er nede, ring på mobil - se kontakt

Ellers send mail:

 • Om os slide 1
 • Om os slide 2
 • Om os slide 3

Generelle politikker

Adfærdskodeks

I HM lever vi op til persondataforordningen.

Vi indsamler ikke oplysninger, som ikke er relevante om vores ansatte, vores kunder og vores leverandører.

Vi indsamler og bruger ikke oplysninger uden samtykke fra vores ansatte, kunder og leverandører. De oplysninger, som HM er i besiddelse af, kommer fra de registrerede selv. Vi anvender ikke oplysningerne til andre formål, end de formål, som oplysningerne oprindeligt er givet til.

Vi passer godt på de oplysninger som vi har og har en it-sikkerhedspolitik, som vi overholder. Dette gør også at de oplysninger som er givet til HM ikke ligger åbent tilgængelige, men ligger aflåst eller i store datacentraler placeret i Danmark.

I HM kan man til en hver tid få opfyldt retten til:

 • at få indsigt i, hvilke personoplysninger HM behandler om dig.
 • at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, HM har registreret om dig.
 • at få slettet de personoplysninger HM har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter HM alle oplysninger, som HM ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Eller som ikke vil påføre HM uhensigtsmæssige økonomisk tab at slette.
 • At trække dit samtykke tilbage således at HM ikke behandler dine oplysninger, medmindre at HM efter lovgivning er pålagt at skulle behandle dem eller at det vil have for store økonomiske konsekvenser for HM at slette data.

Vi indsamler ikke oplysninger til brug i markedsføring på vores hjemmeside. De cookies oplysninger som lagres, er udelukkende til at gøre oplevelsen på hjemmesiden bedre. Det vil sige der ikke på noget tidspunkt bliver opsamlet oplysninger om besøgende på særskilte servere.

Kundeindsigt

Som led i indgåelsen af en aftale med HM, behandler HM Entreprenør A/S CVR. 10135567 eller andet HM registreret selskab, kontaktperson Michael Mortensen som såkaldt ”dataansvarlig” en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende Jer.

Behandlingen sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af entrepriseopgaven.

Jeres personoplysninger vil blive videregivet til f.eks. underentreprenører, offentlige myndigheder, rådgivere med henblik på at aftalen med Jer kan realiseres. Dette vil være udspecificeret i den endelige kontrakt.

Til opfyldelsen af aftalen med Jer, indsamler HM almindelige Kontakt og Personoplysninger om Jer hos relevante myndigheder.

HM vil opbevare/gemme Jeres oplysninger i vores arkiv i 5 regnskabsår, som loven forskriver eller:

Hvor AB 92/ABT 93 er aftalt gælder der et 5-årigt ansvar

Hvor AB 92/ABT 93 ikke er aftalt, forældelsesansvaret for skjulte mangler efter 10 år og forsynlige mangler efter 3 år. I aftaler indgået med en forbruger kan der dog ikke ved vedtagelse af AB 92/ABT 93 aftales en kortere ansvarsperiode end 10 år for skjulte mangler. Forældelse af sælgers ansvar for mangler ved byggemateriel.

Vi gør Jer opmærksom på, at I har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de oplysninger, HM behandler om Jer:

 • Retten til indsigt
 • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning
 • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling
 • Retten til dataportabilitet

I har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis I mener, at HM ikke behandler Jeres oplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

I kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside.

Persondata politik

Dataansvarlig

HM er en virksomhed, som beskæftiger sig med Entreprenørarbejde med speciale indenfor jord, kloak, beton, belægning, grusgrave og genbrug af byggematerialer, samt udlejning af maskiner.

I HM indsamler og bruger vi bruger vi følgende oplysninger:

 • Almindelige oplysninger omkring ansatte, kunder og leverandør.
 • CPR-nr. på ansatte.
 • Helbredsmæssigeforhold, hvor det påkræves for jobbet.
 • Personlighed test, hvor det bruges i forbindelse med kompetenceudnyttelse af medarbejdere.
 • Købshistorik.
 • TV-overvågning, for kriminalitetsforebyggelse og som tryghed for ansatte som befinder sig på områderne.

Hvordan indsamler HM oplysninger?

De oplysninger, som HM indsamler, er kun indhentet fra den registrerede selv. Købshistorik er kun opnået ved samling af varer og ydelser leveret til eller af HM.

Hvad er formålet med oplysningerne?

Indsamling af oplysninger omkring registrerede i HM er udelukkende til brug i ansættelsesforhold eller for at opretholde en kontrakt. Og for at opfylde gældende lovkrav.

Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger HM behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, HM har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, HM har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter HM alle oplysninger, som HM ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre HM efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til HM enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Du kan også kontakte HM, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

HM vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din postadresse.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger HM, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

HM kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

Hvis du ansøger om en stilling hos HM

Hvis du ansøger en stilling ved HM på job@hm-as.dk vil du automatisk få en mail retur hvorpå vi ønsker at gemme din ansøgning i 6 måneder som loven forskriver at vi må. Hvis ikke du ønsker at stå i HM’s jobdatabase, skal det blot meddeles ved at returnere denne mail. Derved bliver ansøgningen automatisk slettet i HM’s systemer efter endt behandling.

Der indhentes ikke yderligere oplysninger, end de fremsendte i ansøgningen. HM ønsker at gøre brug af de fremsendte oplysninger i forbindelse med ansættelsesprocesen. Der vil ikke blive kontaktet enkeltepersoner eller virksomheder, beskrevet i ansøgningen udover ansøger selv. Hvis du ikke ønsker at HM må gøre brug af oplysningerne, skal det meddeles på mail job@hm-as.dk.

HM kan i visse tilfælde også videregive dine personoplysninger, hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

HM beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punkt ”Dine rettigheder” i nærværende persondatapolitik.

Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

HM beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

HM har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

HM kontrollerer vores faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

For at undgå datatab ligger alle data i Hosting/Cloud løsninger, i store datacentre hvor data ligger sikret mod tyveri og tab. Der er indgået databehandleraftaler med de enkelte parter.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil HM underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

HM sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

HM kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

HM sletter dine personoplysninger, når HM efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen. Hvis det ikke kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

Brug af Cookies

På HM-as.dk bruger vi cookies til at forbedre brugervenligheden og på baggrund af disse optimere hjemmesiden.

HM oplyser om dette ved login på hjemmesiden http://hm-as.dk/ Der oplyses om hvilke cookies der bruges, hvordan man sletter eller blokerer for dem. Hvor længe de lagres og hvad de bruges til.

De tekniske cookies kræver derimod ikke samtykke. De sikrer alene funktionaliteten på hjemmesiden fx opkobling til internettet. De tekniske cookies har altså ingen betydning for brugerens privatsfære, da de ikke registrerer, hvad brugeren søger efter på andre hjemmesider.  http://HM-as.dk/cookies-paa-siden/

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentar eller klager over HM’s behandling af personoplysninger, kan du henvende dig skriftligt til:

HM Entreprenør A/S
Orionvej 10
8700 Horsens